Thursday, December 8, 2016

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Shukla paksha

9. Navami

2:04 AM

22:32:00

Margashirsh

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 07:09 07:00 07:15 07:08 07:50 07:12
Sunset 17:55 18:03 18:03 17:59 15:48 16:36
Moonrise
(today)
13:33 13:32 13:40 13:34 13:02 12:58
Moonset
(next day)
00:54 00:56 01:02 00:57 00:10 00:08
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

x

Shri Gosaiji Badhai Start

x

xFriday, December 9, 2016

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Shukla paksha

10. Dashami

12:36 AM

21:52:00

Margashirsh

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 07:09 07:00 07:15 07:08 07:50 07:12
Sunset 17:55 18:03 18:03 17:59 15:48 16:36
Moonrise
(today)
13:33 13:32 13:40 13:34 13:02 12:58
Moonset
(next day)
00:54 00:56 01:02 00:57 00:10 00:08
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

x

Shri Damodarji (Mumbai) Utsav

x

Pujya Aarnath Janma & Moksha Kalyanak