Tuesday, February 21, 2017

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Krishna paksha

11. Ekadashi

6:45 PM

25:35:00

Magh

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 07:08 07:04 07:15 07:09 06:59 06:47
Sunset 18:39 18:43 18:47 18:42 17:23 17:45
Moonrise
(today)
02:48 02:41 02:54 02:48 03:26 02:44
Moonset
(next day)
14:03 14:11 14:12 14:07 12:19 12:51
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Vijaya Ekadashi (Samarth)

Vijaya 11 Vrath

Vijaya Ekadashi Upvaas

xWednesday, February 22, 2017

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Krishna paksha

12. Dvadashi

8:20 PM

24:58:00

Magh

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 07:08 07:04 07:15 07:09 06:59 06:47
Sunset 18:39 18:43 18:47 18:42 17:23 17:45
Moonrise
(today)
02:48 02:41 02:54 02:48 03:26 02:44
Moonset
(next day)
14:03 14:11 14:12 14:07 12:19 12:51
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Vijaya Ekadashi (Bhagwat)

Shri Praghumanlalji (Khet) Utsav

x

Pujya Shreyasnath Janma Kalyanak