Friday, May 22, 2015

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Shukla paksha

5. Panchami

5:36:00 AM

24:41:00

Jyeshta

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 05:57 06:04 06:05 06:00 03:56 04:41
Sunset 19:17 19:09 19:23 19:16 19:52 19:17
Moonrise
(today)
09:40 09:46 09:48 09:43 08:06 08:31
Moonset
(next day)
23:03 22:57 23:09 23:03 23:24 22:53
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

x

x

x

Pujya Dharmanath Prabhu Moksha KalyanakSaturday, May 23, 2015

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Shukla paksha

6. Shashti

6:17:00 AM

25:23:00

Jyeshta

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 05:57 06:04 06:05 06:00 03:56 04:41
Sunset 19:17 19:09 19:23 19:16 19:52 19:17
Moonrise
(today)
09:40 09:46 09:48 09:43 08:06 08:31
Moonset
(next day)
23:03 22:57 23:09 23:03 23:24 22:53
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Vindhya Vasini Poojan

x

x

x