Friday, July 31, 2015

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Krishna paksha

1. Pratipat

4:12:00 PM

20:55:00

Nij Ashadha

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:10 06:17 06:18 06:13 04:18 04:59
Sunset 19:23 19:16 19:29 19:22 19:47 19:18
Moonrise
(today)
19:14 19:08 19:20 19:14 19:28 19:00
Moonset
(next day)
05:50 05:56 05:59 05:54 04:24 04:44
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

x

x

x

xSaturday, August 1, 2015

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Krishna paksha

2. Dvitiya

1:07:00 PM

20:47:00

Nij Ashadha

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:10 06:17 06:18 06:13 04:18 04:59
Sunset 19:23 19:16 19:29 19:22 19:47 19:18
Moonrise
(today)
19:14 19:08 19:20 19:14 19:28 19:00
Moonset
(next day)
05:50 05:56 05:59 05:54 04:24 04:44
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

x

x

x

x