Saturday, August 27, 2016

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Krishna paksha

11. Ekadashi

4:37 PM

22:45:00

Shravana

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:20 06:24 06:28 06:23 05:02 05:25
Sunset 19:02 18:58 19:08 19:02 18:53 18:41
Moonrise
(today)
01:29 01:36 01:38 01:33 00:00 -- 00:17
Moonset
(next day)
15:03 14:56 15:09 15:03 15:40 -- 14:59
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Aja Ekadashi, Mangala Gauri Poojan

Aja 11 Vrath, GauKrishna Pakshaya Ekadashi

Aja Ekadashi Vrath Upvaas

Paryushan Start (Chatur Paksha)Sunday, August 28, 2016

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Krishna paksha

12. Dvadashi

3:22 PM

23:07:00

Shravana

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:20 06:24 06:28 06:23 05:02 05:25
Sunset 19:02 18:58 19:08 19:02 18:53 18:41
Moonrise
(today)
01:29 01:36 01:38 01:33 00:00 -- 00:17
Moonset
(next day)
15:03 14:56 15:09 15:03 15:40 -- 14:59
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

x

x

x

Paryushan Start (Panchami Paksha)