Friday, March 6, 2015

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Krishna paksha

1. Pratipat

11:35:00 PM

26:37:00

Phalgun

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:58 06:56 07:04 06:59 06:32 06:29
Sunset 18:45 18:47 18:52 18:47 17:45 17:59
Moonrise
(today)
19:21 19:22 19:28 19:23 18:47 18:41
Moonset
(next day)
07:05 07:04 07:12 07:06 06:35 06:31
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Dhuleti, Vasant Utsav

Dhuleti, Dhulivandan, Isthi

Dhuleti, Rangotsav

xSaturday, March 7, 2015

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Krishna paksha

2. Dvitiya

2:12:00 AM

26:31:00

Phalgun

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:58 06:56 07:04 06:59 06:32 06:29
Sunset 18:45 18:47 18:52 18:47 17:45 17:59
Moonrise
(today)
19:21 19:22 19:28 19:23 18:47 18:41
Moonset
(next day)
07:05 07:04 07:12 07:06 06:35 06:31
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Saint Tukaram Bij

Dwitiya Patotsav

x

x