Saturday, November 22, 2014

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Shukla Paksha

1. Pratipat

6:02:00 PM

22:48:00

Margashirsh

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:58 06:50 07:04 06:57 07:27 06:55
Sunset 17:54 18:02 18:02 17:58 15:59 16:41
Moonrise
(today)
06:32 06:26 06:39 06:32 07:02 06:23
Moonset
(next day)
17:59 18:05 18:07 18:02 16:22 16:50
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Martad Bhairav Shadyatri Utsav Start

x

x

xSunday, November 23, 2014

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Shukla Paksha

2. Dvitiya

4:50:00 PM

22:22:00

Margashirsh

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:58 06:50 07:04 06:57 07:27 06:55
Sunset 17:54 18:02 18:02 17:58 15:59 16:41
Moonrise
(today)
06:32 06:26 06:39 06:32 07:02 06:23
Moonset
(next day)
17:59 18:05 18:07 18:02 16:22 16:50
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Chandra Darshan

Chandra Darshan

x

x