Monday, December 22, 2014

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Shukla Paksha

1. Pratipat

7:05:00 AM

21:25:00

Paush

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 07:17 07:08 07:22 07:16 08:00 07:21
Sunset 18:00 18:09 18:08 18:04 15:50 16:40
Moonrise
(today)
07:12 07:05 07:18 07:12 07:50 07:08
Moonset
(next day)
18:32 18:39 18:40 18:36 16:53 17:20
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Chandra Darshan

x

Shri Prabhu Swami Maharaj Diksha S. 1996 Gondal Makar Sankranti

xTuesday, December 23, 2014

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Shukla Paksha

2. Dvitiya

4:30:00 AM

21:11:00

Paush

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 07:17 07:08 07:22 07:16 08:00 07:21
Sunset 18:00 18:09 18:08 18:04 15:50 16:40
Moonrise
(today)
07:12 07:05 07:18 07:12 07:50 07:08
Moonset
(next day)
18:32 18:39 18:40 18:36 16:53 17:20
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

x

Chandra Darshan

x

x