Tuesday, July 29, 2014

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Shukla Paksha

3. Tritiya

9:02:00 AM

26:27:00

Shravana

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:09 06:16 06:17 06:13 04:16 04:57
Sunset 19:24 19:17 19:29 19:23 19:50 19:20
Moonrise
(today)
08:01 08:04 08:09 08:03 07:03 07:09
Moonset
(next day)
20:46 20:43 20:52 20:47 20:27 20:18
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Shiv Poojan Chokha

Thakurani Trij, Madhushrava Trij, Shri Damodarlal Chaapsaini Utsav

x

xWednesday, July 30, 2014

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Shukla Paksha

4. Chaturthi

11:29:00 AM

26:17:00

Shravana

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:09 06:16 06:17 06:13 04:16 04:57
Sunset 19:24 19:17 19:29 19:23 19:50 19:20
Moonrise
(today)
08:01 08:04 08:09 08:03 07:03 07:09
Moonset
(next day)
20:46 20:43 20:52 20:47 20:27 20:18
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Mangala Gauri Poojan, Vinayak Chaturthi

x

x

x