Wednesday, October 22, 2014

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Krishna Paksha

14. Chaturdashi

1:12:00 AM

25:22:00

Ashvin

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:40 06:36 06:46 06:40 06:32 06:20
Sunset 18:09 18:13 18:16 18:12 16:49 17:13
Moonrise
(today)
05:07 05:05 05:14 05:08 04:49 04:35
Moonset
(next day)
17:12 17:14 17:19 17:14 16:14 16:24
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Kali Chaudas, Nark Chaturdashi, Shivratri Vishti

Shri Vrajpal (Mathura) Utsav, Kali Chaudas, Nark Chaturdashi

Kali Chaudas

Padma Prabhu Swami Diksha KalyanakThursday, October 23, 2014

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Krishna Paksha

15. Amavasya

2:34:00 AM

24:52:00

Ashvin

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:40 06:36 06:46 06:40 06:32 06:20
Sunset 18:09 18:13 18:16 18:12 16:49 17:13
Moonrise
(today)
05:07 05:05 05:14 05:08 04:49 04:35
Moonset
(next day)
17:12 17:14 17:19 17:14 16:14 16:24
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Diwali, Laxmi Sharda Chopda Poojan, Mahavir Nirvana Din

x

Dipavali, Chopda Poojan

x