Mumbai, India Tuesday, January 23, 2018
 

Vikram Samvat : 2074/ Mahavir Samvat : 2544

Month

Tithi

Sun Rashi

Moon Rashi

Sun Nakshatra

Moon Nakshatra

Karan

Yog

Maha

Sud 6 Shashthi
(upto 16:42)

Makar
(upto 13-02-2018 02:49)

Meen
(upto 24-01-2018 08:35)

U.Shadya
(upto 24-01-2018 09:31)

U.Phadra
(upto 08:09)

Taitila
(upto 16:42)

Siva
(upto 09:59)

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 07:23 07:15 07:28 07:22 08:51 07:14
Sunset 18:21 18:28 18:29 18:25 17:34 17:06
Moonrise
(today)
11:22 11:22 11:29 11:24 11:45 10:51
Moonset
(next day)
23:51 23:50 23:58 23:52 00:00 23:40

Ravi Yog Till 08:09
 

Divas Chogadiya

07:15 Rog 08:39
08:39 Udveg 10:03
10:03 Chal 11:27
11:27 Labh 12:51
12:51 Amrut 14:15
14:15 Kaal 15:39
15:39 Subh 17:03
17:03 Rog 18:28

Raat Chogadiya

18:28 Kaal 20:03
20:03 Labh 21:39
21:39 Udveg 23:15
23:15 Subh 00:51
00:51 Amrut 02:27
02:27 Chal 04:03
04:03 Rog 05:39
05:39 Kaal 07:15
 

Year : 1387       Mah : Shehrevar       Roj : Avan(10)
 

Year : 1439       Month : Jumadal Ula       Day : 5